Örsan Tekstil

KVKK

Çalışan Aydınlatma Metni


Çalışan Aydınlatma Metni

 


  ÖRSAN TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 


ÖRSAN Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. (“ÖRSAN”), faaliyetleri doğrultusunda çalışanlarının kişisel bilgilerini tamamen

veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla  ölçülü

ve sınırlı olmak şartıyla işlemektedir. Bu bilinçle ÖRSAN bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm çalışanlara ait özel ve genel

nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere

(yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara

uygun olarak işlenmesine,

muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermektedir. Bu sorumluluğun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla

, kişisel veriler aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

  1.      Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Müdürlüğü’nde 401659 sicil numarasıyla kayıtlı,

“Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:6 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE” adresinde

mukim ÖRSAN Tekstil Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş. Veri Sorumlusudur.

2.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


ÖRSAN bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm çalışanlara ait özel ve genel nitelikli kişisel veriler ilgi kişinin temel hak

ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu ÖRSAN’ in meşru menfaati gereğince işlenmektedir.

Bu kapsamda kanuni yükümlülüklerini gerek doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin

dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.

 Bu anlamda kişisel verileriniz ÖRSAN tarafından

·         4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde

belbelirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,


·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve

bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,


·         6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan

ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,


·         5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesı̇ Ve


Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edı̇lmesı̇ Hakkında Kanun’a 

bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,


·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı

çıkayapırılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,


·         Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin

ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,


·         Personel iş ilişkisinin ve dahili iş operasyonlarının idaresi, bordro ve ücret tazminat yönetimi,

yan haklar ve sigorta işlerinin yönetimi ile genel yönetimi sağlamak,

·         İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,

·         Emeklilik, hayat ve özel sağlık sigortası yardımlarında bulunmak ve bunlara ilişkin süreçleri yönetmek,

·         Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,


·         Performans ve üretkenlik ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını

hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışını sağlamak,

·         İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,

·         İşyerinde çalışan memnuniyetini ve ihtiyaçlarını karşılamak,

·         İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,

  •  İş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve   değerlendirilmesi,

·         Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler


amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı,

sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3.      Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta

ÖRSAN İnsan Kaynakları departmanı personeline ve amirlerine, ÖRSAN yöneticilerine. ÖRSAN’in iş ilişkisi içerisinde olduğu

  Hissedar / Ortak ve İştirakler  ile, bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere,

başta Sosyal Güvelik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine,

kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine,

ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve ilgili sistemlerin kurulması

gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve

kuruluşlara, özel sağlık sigortası ilişkilerinin kurulması amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz sigorta şirketleri ile,


otoriteleri ve ilgili bakanlığa, dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine aktarılmaktadır. ÖRSAN ‘in yurtdışı faaliyetleri


ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle ilgili çalışanların konuya ilişkin verileri

(ilgili yabancı kurum ve kuruluşlarla paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda) yurtdışına aktarılabilir.

4.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, ÖRSAN tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler


tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla

otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 Bu kapsamda;  Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali,

sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi, imza, SGK numarası,

ehliyet, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, eğitim bilgisi, AGİ (Asgari Geçim İndirimi)’ne ilişkin bilgiler, erkek çalışanlar

için askerlik durum belgesi, yabancı personel için çalışma izin belgesi, istirahat ve sağlık raporları, ücretli-ücretsiz izin formları

, adli sicil kaydı, adli veya idari makamlardan gelen kaydı gereken evrak, sendika üyeliği, performans raporları, telefon numarası

, e-posta adresi, faks numarası, işyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkışlarının

takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, acil durumlarda iletişime geçilmesi

amacıyla irtibat kişisi bilgileri, araç plaka ve ruhsat verileri, ÖRSAN  tarafından tahsis edilen araçlara ilişkin taşıtların

takip verisine ilişkin kayıtlar, işyeri işleyiş kurallarına aykırı hareketler sebebiyle yapılacak ihbarlar, sır saklama


yükümlülüğü altında bulunan iş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla paylaşılan sağlık verileri, kaza veya diğer sağlık bilgileri,


iş kıyafetlerinin dağıtılması amacıyla beden bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f

bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ÖRSAN’in meşru menfaatleri hukuki

sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 Yukarıda sayılanlar veri tipleri haricinde dernek ve vakıf üyeliği, sendika üyeliği, sivil toplum kuruluşlarına ilişkin üyelik bilgileri,

sosyal medya hesap bilgileri tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında

ancak açık rızanız dahilinde toplanacak ve işlenecektir.

5.      Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman ÖRSAN’e başvurarak kişisel verilerinizin;

Ø  İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

Ø  Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

Ø  Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

Ø  Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

Ø  Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

Ø  Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak

kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğradığınızı düşünüyorsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

 Bu amaçlarla yapılan başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücretin Veri Sahibi tarafından ödenmesi söz konusu olacaktır.

Başvurulara yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki

her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurulara verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının

maliyeti kadar ücret Veri Sahibine yansıtılacaktır.

Başvurularda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmak için başvurular, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ÖRSAN’e iletilebilir, detaylı bilgi almak için 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edilebilir.

 Başvurular;


1.      Başvuru formu https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilerek doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile

“Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:6 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE” adresine iletilmesi,

 


2.      https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilecek formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki

“güvenli elektronik veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun orsantekstil@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

 3.      ÖRSAN veri tabanında kayıtlı gerçek kişi e-posta adresi varsa, bu e-posta adresi üzerinden e-posta gönderilmesi,

 yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olunan ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak ve kullanım talep edilen hakka ilişkin açıklamaları

içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun Veri Sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası

adına hareket ediyor ise bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletname ibraz edilmesi gerekecektir.

Başvurularda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası talep konusu unsurlarının bulunması

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ÖRSAN tarafından reddedilecektir.

ÖRSAN’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.