Örsan Tekstil

KVKK

Kameralı Bölge Aydınlatma Metni


Kameralı Bölge Aydınlatma Metni


KAMERALI
BÖLGE ZİYARETÇİ AYDINLATMA BEYANI
ÖRSAN Tekstil Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş. (“ÖRSAN”), çalışanlarının, müşterilerinin ve ziyaretçilerinin bilgilerinin korunmasına önem vermektedir. İşbu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ÖRSAN tarafından Kanun’a uygun olarak, ÖRSAN bünyesinde çalışanlara ve ÖRSAN tesis veya ofislerini ziyaret eden misafirlere ait görsel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

ÖRSAN tarafından toplanan görsel nitelikteki kişisel verileriniz işyeri güvenliğinin sağlanması adına kişilik haklarınıza zarar vermeyecek şekilde Kanun’un 4. maddesi ve 5/2-f bentlerinde belirtilen kişisel verileri işleme ilkeleri ve şartları dâhilinde işlenecektir. Görsel nitelikteki kişisel verileriniz, ÖRSAN tesislerinde veya ofislerde ilgili uyarı yazısının bulunduğu bölümlerde kamera kayıt sistemi marifetiyle otomatik yollardan işlenebilecek ve toplanabilecektir. İşyeri güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla ÖRSAN bünyesinde toplanan görsel nitelikli kişisel verileriniz başta Bilgi İşlem Birimi olmak üzere ilgili ÖRSAN birimleri tarafından işlenebilecektir. Kamera görüntüleri, yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile adli veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde ilgili kuruluşlara Kanun’un 8/2-a bendi uyarınca aktarılabilecektir.

Dilediğiniz zaman ÖRSAN’e başvurarak kişisel verilerinizin;
Ø  İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Ø  Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Ø  Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Ø  Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Ø  Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Ø  Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğradığınızı düşünüyorsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
 
Bu amaçlarla yapılan başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücretin Veri Sahibi tarafından ödenmesi söz konusu olacaktır. Başvurulara yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurulara verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret Veri Sahibine yansıtılacaktır.
Başvurularda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmak için başvurular, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ÖRSAN’e iletilebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edilebilir.
Başvurular;
1.    Başvuru formu https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilerek doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:6 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE” adresine iletilmesi,
2.    https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilecek formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun
orsantekstil@hs03.kep.tr adresine
kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olunan ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak ve kullanım talep edilen hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun Veri Sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletname ibraz edilmesi gerekecektir.
Başvurularda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ÖRSAN tarafından reddedilecektir.
ÖRSAN’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.