Örsan Tekstil

KVKK

Genel Aydınlatma Metni


Genel Aydınlatma Metni


ÖRSAN TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE  TİC. A.Ş.
GENEL AYDINLATMA METNİ
 
1979 yılında kurulan ÖRSAN İstanbul ve Sinop’ta kurulu yüksek teknoloji ile donatılmış fabrikalarında hazır giyim ürünleri üretmektedir.
ÖRSAN, çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ve ziyaretçilere ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermektedir. ÖRSAN bu sorumluluk bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.
1.      VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
2.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
3.      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
4.      KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
5.      VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI
Kanun uyarınca, “Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:6 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE” adresinde mukim  ÖRSAN TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE  TİC. A.Ş. (“ÖRSAN”),  Veri Sorumlusudur.
ÖRSAN, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz ÖRSAN tarafından;
·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
·         5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
·         Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

·         İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,
·         İş ve sözleşme ilişkisi kapsamında ilgili iş süreçlerinin sağlıklı yürümesi için gerekli yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, Bina güvenliği konusunda ÖRSAN ve/veya kanunen yetkili özel kurumlar ile adli ve/veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır,
Kişisel verileriniz; ÖRSAN tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu kapsamda;
İsim soyisim, T.C. Kimlik no ve diğer kimlik bilgileri, Sürücü Belgesi Bilgileri, araç plaka ve ruhsat bilgileri, Telefon, mail adresi, ÖRSAN sistemleri kullanıcı adı, ip adresi, güvenli alanlar giriş çıkış bilgileri, imza sirküleri, kimlik fotokopileri gibi kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve ÖRSAN’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
Dilediğiniz zaman ÖRSAN’e başvurarak kişisel verilerin;
Ø  İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenilebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Ø  Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Ø  Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsa düzeltilmesini isteyebilir,
Ø  Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Ø  Bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinin bildirilmesini ve aynı işlemlerin gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Ø  Bilgilerinin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsa ve bu sebeple zarara uğradığını düşünüyorsa zararın giderilmesini isteyebilir.
Bu amaçlarla yapılan başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücretin Veri Sahibi tarafından ödenmesi söz konusu olacaktır. Başvurulara yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurulara verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret Veri Sahibine yansıtılacaktır.
Başvurularda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmak için başvurular, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ÖRSAN’e iletilebilir, detaylı bilgi almak için
 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edilebilir.
Başvurular;
1.      Başvuru formu https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilerek doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:6 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE” adresine iletilmesi,
 
2.      https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilecek formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun orsantekstil@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 
3.      ÖRSAN veri tabanında kayıtlı gerçek kişi e-posta adresi varsa, bu e-posta adresi üzerinden e-posta gönderilmesi,
yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olunan ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak ve kullanım talep edilen hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun Veri Sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletname ibraz edilmesi gerekecektir.
Başvurularda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ÖRSAN tarafından reddedilecektir.
ÖRSAN’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.