Örsan Tekstil

KVKK

Ziyaretçi Aydınlatma Metni


Ziyaretçi Aydınlatma Metni
ÖRSAN TEKSTİL
KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A. Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ZİYARETCİ AYDINLATMA METNİÖRSAN Tekstil Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş. (“ÖRSAN”), faaliyetleri doğrultusunda misafirleri, ziyaretçileri ve tedarikçilerinin kişisel bilgilerini tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla  ölçülü ve sınırlı olmak şartıyla işlemektedir. Bu bilinçle misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz ve tedarikçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem gösterilmektedir. Bu sorumluluğun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel veriler aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.
1.       Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca, İstanbul Ticaret Müdürlüğü’nde 401659 sicil numarasıyla kayıtlı, “Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No 6 Sancaktepe İstanbul- Turkiye” adresinde mukim ÖRSAN, Veri Sorumlusudur.
2.       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
ÖRSAN olarak faaliyetlerimiz doğrultusunda ÖRSAN’ e ait merkez, fabrika ve depo tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenlik kameralarıyla izleme, kayıt, kimlik bilgisi ile misafir, ziyaretçi ve tedarikçi giriş̧ çıkışlarının takibine yönelik veriler toplanmaktadır.

Bu anlamda kişisel verileriniz ÖRSAN tarafından
·         5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesı̇ ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edı̇lmesı̇ Hakkında Kanun’a  bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
·         Kayıt bilgisinin oluşturulması amacıyla,
·         İnternet hizmeti verilebilmesi amacıyla,

·         ÖRSAN’ ın, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,

·         Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,

·         İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

·         İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·         Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi,

·         Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum


ve kuruluşlarının taleplerinin yerine
getirilmesi,

·         İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
·         Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik,
·         Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler,
amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
3.       Kişisel Verilerin Aktarılması
Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde misafirlerimize, ziyaretlerimize ve tedarikçilerimize ait kişisel veriler;
 
·         Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

·         Kalite yönetim sistemleri gereği, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarına,

Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kanunen açık rıza alınması
 gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan 
durumlar hariç olmak kaydı ile) ve
kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde
aktarılabilecektir.

4.       Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; yukarıdaki (3) ve (4) maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, İnsan Kaynakları Departmanı, ÖRSAN tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından aşağıda belirtilen
yöntemler ile
toplanmaktadır.
 

  • Otomatik veya otomatik olamayan yöntemler ile plaka bilgisi sözlü olarak veya yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar  aracılığı ile toplanmaktadır.
  • Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla kimlik bilgileri

aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik
olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
Bu kapsamda; Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, telefon numarası, resim, e-posta adresi, vb kişisel veriler zarar vermemek kaydıyla ve ÖRSAN’in meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

5.       Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman ÖRSAN’e başvurarak kişisel verilerinizin;
Ø  İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Ø  Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Ø  Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Ø  Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
Ø  Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Ø  Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ÖRSAN’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Başvurularınızı;

1.    Başvuru formu https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilerek


 doldurduktan sonra ıslak imzalı
bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Eyüp Sultan Mah. Mehmet
Akif Cad. No:6 Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE” adresine iletilmesi,
2.    https://www.orsantekstil.com adresinden temin edilecek formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun orsantekstil@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olunan ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak ve kullanım talep edilen hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun Veri Sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletname ibraz edilmesi gerekecektir.
Başvurularda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ÖRSAN tarafından reddedilecektir.
ÖRSAN’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve
güncel metin yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.